Červená blata

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko se rozkládá v jižních Čechách a kromě Třeboňska zasahuje do části okresů Jindřichův Hradec a České Budějovice. V roce 1977 byla oblast zařazena mezi biosférické rezervace UNESCO. V roce 1979 byla vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí (vyšší stupeň ochrany jsou potom národní parky). Třeboňsko je mimo jiné významná ptačí oblast. V rámci 33 přírodních rezervací a památek jsou chráněny nejcennější lokality.

Na CHKO Třeboňsko je unikátní to, že se jedná o jednu z mála chráněných oblastí, která se nachází v rovinaté krajině. Ostatní CHKO v Čechách jsou převážně v horských oblastech: Šumava, Beskydy, Jeseníky, Orlické hory a další. Dalším zajímavým faktem je, že místní přírodu rozhodně nelze označit za nedotčenou. Naopak byla po staletí člověkem intenzivně přeměňována zejména úpravami vodních poměrů původní močálovité krajiny. Výsledkem je důmyslná síť umělých stok a velké množství rybníků. Nalezneme zde mnoho míst, která jsou příkladem harmonického vztahu mezi lidskou činností a okolní krajinou.

Fauna a Flora

Třeboňsko je unikátní neobyčejnou rozmanitostí biotopů. Mezi nejcennější patří rašeliniště, kde nalezneme vzácné rostliny a bezobratlé živočichy, dále rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, zbytky lužních lesů, teplé stepní lokality, mokřadní louky a rybníky. Roste zde okolo 400 druhů rostlin, z nichž celkem 104 druhů patří mezi chráněné; z toho 35 ohrožených druhů, 34 silně ohrožených druhů a 34 kriticky ohrožených druhů. CHKO Třeboňsko je evropsky významná oblast výskytu vodních ptáků. Včetně vodních zde bylo nalezeno celkem 280 druhů ptáků z toho také osm druhů sov jako je například výr velký, sýc rousný a kulíšek nejmenší. Vyskytuje se zde okolo 50 druhů savců. Vzácným druhem je chráněná vydra říční. Díky vodním ekosystémům se zde vyskytuje poměrně hojný počet obojživelníků. Celkem se jich tu vyskytuje 12 druhů a mezi nejvzácnější patří ropucha krátkonohá, čolek velký a kuňka ohnivá.

Národní přírodní rezervace

CHKO má čtyři národní přírodní rezervace a dvě národní přírodní památky. Dále se zde nachází mnoho přírodních rezervací.

NPR Velký a Malý Tisý
NPR Stará řeka
NPR Červené blato
NPR Žofinka
NPP Ruda
NPP Vizír

Chcete se dozvědět více o jedinečnosti CHKO Třeboňsko a vidět ta nejkrásnější místa na vlastní oči? Ubytování v Třeboni je nejlepší volba! Nachází se v centru oblasti a nabízí nejlepší dostupnost do většiny oblastí.